श्रेणीवार नामांकन

 AS on 30/06/2017

Category I Boys 214
Girls 173
Total 387
Category II Boys 3
Girls 1
Total 4
Category III Boys 14
Girls 13
Total 27
Category IV Boys 4
Girls 2
Total 6
Category  V Boys 195
Girls 120
Total 315
For Project KV Category-VI Boys 0
Girls 0
Total 0
Category-wise Grand Total(B&G) Boys 430
Girls 309
Total 739
Difference in B&G Category & Class-wise Boys 0
Grils 0
Class-wise Enrolment Total 739
Gen, SC, ST etc. Total 739